A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Mysen skole/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Eiendomsskatt/Regelverk, ord og begreper

Regelverk, ord og begreper

Eidsberg kommunestyre vedtok 12. desember 2018 at det skal videreføres eiendomsskatt i Eidsberg kommune i 2019

Eiendomsskatt, skatteseddel og faktura

Eiendomsskatten er en objektskatt. Det vil si at skatten er knyttet til eiendommen. Hvis en eiendom eies av flere, mottar en av eierrepresentantene eiendomsskatteseddel som viser beregningen av eiendomsskatt og hvor mye eiendomsskatt som eventuelt skal betales for eiendommen.

Beløpet som står på eiendomsskatteseddelen viser den totale eiendomsskatten for hele eiendommen.

Faktura for eiendomsskatt sendes kun til en eier. Det står på eiendomsskatteseddelen hvem som er fakturamottaker.

Ord og begrep

I forbindelse med eiendomsskatten brukes en del ord og begrep som ikke er kjent for alle. Her kan du se forklaring på slike ord og begreper.

Fastsetting av verdi og beregning av skatten for boligeiendom

Kommunen har bestemt at boligverdien fra Skatteetaten legges til grunn for beregningen av eiendomsskatt. Eiendommer der vi ikke får boligverdi (formuesgrunnlag) fra skatteetaten, skal takseres i henhold til eiendomskatteloven § 8a-2:

"Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut i frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan avhenda for under vanlege salstilhøve fritt sal"

Eiendomsskatten for 2019 beregnes ut fra boligverdien for 2017.

Regelverk

Søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7

Eiendomsskattelovens kapittel 2 omtaler skattepliktige eiendommer i §§ 4-7, hvor Eiendomsskattelovens § 5 lister opp de eiendommene som er obligatorisk fritatt for eiendomsskatt. Les mer på siden for "Søknad om fritak for eiendomskatt".

Klage

Klagefristen er 6 uker etter at eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig ettersyn og skatteseddelen sendt deg. Selv om du klager må skatten betales til forfall. Ved medhold av klagen, vil beløpet bli tilbakeført til deg.

Du kan klage på taksten skriftlig til Eiendomsskattekontoret etter at skatten er skrevet ut. Vedlagt klagen må det ligge dokumentasjon over forhold du mener er grunnlaget for klagen. Klager du på faktafeil må du legge ved som godkjente og målsatte tegninger, alternativt takstrapport fra eiendomsmegler eller godkjent takstmann. Først da vil sakkyndig nemd kunne vurdere taksten på nytt.

Hvis du derimot mener at boligverdien kommunen har fått oppgitt fra Skatteetaten er feil, må du anmode Skatteetaten om en endring av tidligere års fastsetting. Skatteetaten vil da vurdere om det foreligger tilstrekkelig grunn til å ta opp og behandle saken. Les mer om dette på skatteetaten.no/bolig, velg "Eiendomsskatt" eller ring skatteetaten på telefon 800 80 000.

Eidsberg kommune kan ikke besvare spørsmål om boligverdien, eller behandle klager på eiendomsskatt basert på boligverdien. Dette er et forhold mellom deg og Skatteetaten.

Tips en venn Skriv ut